U.S.KIDS GOLF European Championship

Polskie eliminacje do finału w East Lothian w Szkocji (Maj 2020)

Regulamin

REGULAMIN TURNIEJU  U. S. Kids Golf Polish Championship 2019

 

 • 1. Postanowienia ogólne

 

 1. U.S. Kids Golf jest turniejem dla dzieci i młodzieży do 18 lat.
 2. Organizatorem U.S. Kids Golf jest Travel Golf.
 3. W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Dyrektor Turnieju, Sędzia Główny Turnieju oraz w razie możliwości, przedstawiciel pola golfowego.
 4. Organizator zobowiązuje wszystkich zawodników biorących udział w zawodach do przestrzegania niniejszego regulaminu, reguł gry w golfa oraz etykiety golfowej.
 5. Celem nadrzędnym U.S. Kids Golf jest propagowanie golfa jako sportowej rywalizacji wśród dzieci i młodzieży, prowadzonej w duchu fair play.

 

 • 2. Uprawnieni do gry

 

 1. Juniorki, juniorzy, juniorki młodsze, juniorzy młodsi, młodziczki, młodzicy, dzieci chłopcy, dzieci dziewczynki, amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited, urodzeni w 2001 roku lub później. 2. Zawodnicy biorący udział w turnieju nie mają obowiązku być zarejestrowanymi w bazie Polskiego Związku Golfa (PZG) oraz nie muszą posiadać karty HCP.

 

 • 3. Kwalifikacje i zgłoszenia zawodników do turnieju

 

 1. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 150 graczy.
 2. Kwalifikacja do turnieju w poszczególnych grupach nastąpi na podstawie zgłoszeń wg kryterium daty zgłoszenia.
 3. Zgłoszenia dokonane mogą być za pomocą formularza rejestracyjnego na stronie www.uskidsgolfchampionship.pl lub drogą mailową na adres rejestracja@travelgolf.pl
 4. Lista zgłaszanych zawodników będzie przedstawiana sukcesywnie na stronie turniejowej
 5. Lista zakwalifikowanych i rezerwowych graczy będzie przedstawiona na 3 dni przed zawodami.

 

 • 4. Rejestracja i zamknięcie listy startowej

 

 1. Oficjalne zamknięcie listy startowej do turnieju nastąpi w dniu poprzedzającym zawody o godz. 18.00 i zostanie ogłoszona na stronie www.
 2. Zawodnik, który zarejestruje swój udział w turnieju i zostanie do niego zakwalifikowany, może wycofać się z zawodów jedynie pod warunkiem przesłania takiej informacji pocztą elektroniczną na adres: rejestracja@travelgolf.pl na 3 dni przed rozpoczęciem zawodów.

 

 • 5. Format turnieju oraz klasyfikacje rankingowe

 

 1. Tee: zawodnicy w poszczególnych grupach wiekowych będą rozgrywali zawody z tee, określonych w punkcie 3.
 2. Turniej rozgrywany będzie na 36 dołkach (2 rundy) na ilość uderzeń dla wszystkich grup wiekowych z wyłączeniem grupy dzieci, które rywalizować będą na ilość uderzeń na 18 dołkach (2 rundy).
 3. W turniejach zastosowana będzie klasyfikacja stroke play brutto zawodników w 12 grupach wiekowych (w nawiasie ilość dołków rozgrywanych każdego dnia oraz tee):

– chłopcy:

 • grupa U8 (9 dołków – tee pomarańczowe)
 • grupa U10 (9 dołków – tee pomarańczowe)
 • grupa U12 (18 dołków – tee niebieskie)
 • grupa U 14 (18 dołków – tee niebieskie)
 • grupa U 16 (18 dołków – tee niebieskie)
 • grupa U18 (18 dołków – tee żółte)

– dziewczęta:

 • grupa U 8 (9 dołków – tee pomarańczowe)
 • grupa U 10 (9 dołków – tee pomarańczowe)
 • grupa U 12 (18 dołków – tee czerwone)
 • grupa U 14 (18 dołków – tee czerwone)
 • grupa U 16 (18 dołków – tee czerwone)
 • grupa U18 (18 dołków – tee czerwone)
 1. Organizator zastrzega sobie prawo połączenia grup wiekowych w przypadku niewielkiej ilości zawodników w poszczególnych grupach wiekowych lub utworzenia nowej grupy wiekowej.

 

 • 6. Ogłoszenie grup startowych i kolejność gry

 

 1. Ogłoszenie grup startowych odbędzie się w dniu poprzedzającym zawody o godzinie 18:00 w klubie oraz na stronie internetowej.

 

 • 7. Zwycięzcy turnieju

 

 1. Zwycięzcą w danej grupie wiekowej zostaje zawodnik z najniższym wynikiem stroke play brutto.
 2. W przypadku równego wyniku stroke play brutto w grupach wiekowych o kolejności w danej klasyfikacji decyduje wynik uzyskany ostatniego dnia zawodów, w następującej kolejności: na 18 dołkach, na drugiej „dziewiątce”, na ostatnich sześciu dołkach, na ostatnich trzech, na ostatnim dołku.
 3. Zwycięzcy danego turnieju w poszczególnych grupach wiekowych otrzymują puchary za I miejsce oraz medale za II i III miejsce.

 

 • 8. Opłaty turniejowe
 1. a) zgłoszenia do wszystkich turniejów przyjmowane są wyłącznie na oficjalnych elektronicznych formularzach zgłoszeniowych na stronie www.uskidsgolfchampionship.pl .

 

 1. b) opłaty turniejowe należy uiścić drogą elektroniczną w terminie do 31.08.2019, postępując zgodnie z instrukcją na stronie rejestracji do turnieju, lub przelewem na poniższy rachunek bankowy:

 

Nazwa rachunku: Travel Golf  Sp.z o.o., ul.Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź

 

Bank: BGZ BNP PARIBAS nr rachunku: 50 1600 1462 1813 1932 0000 0001

 

z adnotacją: Imię i nazwisko, “opłata za US KIDS”

 

Opłaty Turniejowe:

340 zł –  zawiera Green Fee na 2 dni

Rabat 20% –  dla członków Kalinowe Pola

310 zł – dla drugiego Juniora z tej samej rodziny

Rabat 20% –  dla członków Kalinowe Pola

280 zł –  trzeciego Juniora z tej samej rodziny

Rabat 20% –  dla członków Kalinowe Pola

Cena obejmuje: udział w turnieju, 2 x green fee,

 1. c) lista zakwalifikowanych i rezerwowych zawodników ogłoszona będzie na stronie uskidschampionship.pl na 7 dni przed rozpoczęciem danego turnieju.

 

 1. d) rejestracja, zamknięcie i ogłoszenie list startowych w przeddzień turnieju, zawodnicy zakwalifikowani do turnieju mają obowiązek rejestracji w Centrum Turniejowym do godz. 15. Rejestracja może nastąpić osobiście lub telefonicznie na numer +48 693 96 93 96 Oficjalne zamknięcie listy startowej do turnieju nastąpi o godz. 18.00. Oficjalne ogłoszenie listy startowej odbędzie się o godzinie 20:00 w Centrum Turniejowym oraz zostanie ona umieszczona na stronie www.dubaifestival.pl

 

 1. e) gracze rezerwowi: gracze z listy rezerwowej zostaną dopuszczeni do turnieju wyłącznie w wypadku wolnych miejsc w turnieju (gdy liczba zakwalifikowanych zawodników jest mniejsza od maksymalnej liczby graczy). Gracze rezerwowi będą umieszczani w turnieju wg rosnącej wartości HCP, pod warunkiem uiszczenia opłaty turniejowej.

 

 1. f) zwrot wniesionych opłat turniejowych w przypadku zawodników nie zakwalifikowanych (lista rezerwowa) do turnieju zostanie dokonany w całości. Zwrot opłat turniejowych wniesionych przez zawodników zakwalifikowanych do turnieju nastąpi jedynie w sytuacji zgłoszenia wycofania z turnieju e-mailem na adres rejestracja@travelgolf.pl na 5 dni przed I rundą zawodów. Zwrot wniesionych opłat turniejowych nastąpi w terminie 14 dni od zakończenia turnieju.

 

 • 9. Caddy

 

 1. Uczestnicy U.S. Kids Golf Polish Championship 2019 mogą w trakcie trwania turnieju korzystać z usług caddiego.

 

 • 10. Przemieszczanie się zawodnika na polu.

 

 1. Zawodnik musi w czasie trwania rundy poruszać się pieszo.
 2. W przypadku naruszenia tego nakazu, zawodnik otrzymuje 2 uderzenia karne za każdy dołek, na którym miało miejsce naruszenie nakazu, nie więcej niż 4 uderzenia na rundę i musi natychmiast zrezygnować z używania środka transportu. Jeżeli gracz nie zrezygnuje natychmiast z używania środka transportu, zostanie zdyskwalifikowany.
 3. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych z przyczyn zdrowotnych, Komitet Turnieju może zezwolić na używanie samobieżnego wózka motorowego.

 

 • 11. Złe zachowanie

 

 

 1. Wszelkie niesportowe zachowanie jak używanie wulgarnych słów, rzucanie kijami, piłeczką, ostentacyjne okazywanie swojego    niezadowolenia    będzie    karane w następujący sposób: • pierwsze przewinienie – dwa uderzenia karne • drugie przewinienie – dyskwalifikacja.

 

 • 12. Kwalifikacja do Finału 2020

 

 1. Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych otrzymają prawo do gry w Mistrzostwach Europy U.S. Kids w roku 2020. Wszelkie koszty związane z udziałem ponoszone są przez zqycięzców.
 2. Warunkiem zagrania w Turnieju Finałowym w 2020 jest nieukończenie przez zawodnika 18 roku życia na dzień rozpoczęcia turnieju.

 

 • 13 Opóźnianie gry. Wolne tempo gry.

 

 1. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona przez sędziego. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona, grupie lub pojedynczym zawodnikom będzie mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia. Czas na uderzenie nie może przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund na tee shot na dołku par 3, approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na pozostałe tee shoty lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego gracza z grupy. Poza putting green’em czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na dojście do piłki, jest to jego kolej gry i może wykonać uderzenie bez zakłóceń zewnętrznych. Czas spędzony na pomiarze odległości zaliczany jest do czasu na uderzenie. Na putting green’ie czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na podniesienie, oczyszczenie i odłożenie piłki, naprawienie śladów po piłkach i starych dołkach, usunięcie naturalnych utrudnień ruchomych na swojej linii puttingu. Czas spędzony na odczytywaniu linii putta zaliczany jest do czasu na uderzenie. Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę i otrzyma odpowiednią karę od sędziego. 2. Karą za opóźnianie gry jest: • Pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne. • Drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne. • Trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.

 

 • 14 Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznych warunków

 

 1. Kiedy Komitet zawiesi grę z powodu niebezpiecznych warunków, jeżeli zawodnicy znajdują się pomiędzy dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę. Jeżeli zawodnik nie przerwie gry natychmiast, zostanie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33-7.

 

 • Jeden długi, ciągły sygnał syreny – natychmiastowe przerwanie gry, • Trzy następujące po sobie sygnały syreny, powtórzone – przerwanie gry, • Dwa krótkie sygnały syreny, powtórzone – wznowienie gry.

 

 • 15 Urządzenia do pomiaru odległości

 

 1. Dozwolone jest używanie elektronicznych i optycznych urządzeń do pomiaru odległości pod warunkiem, że nie można nimi mierzyć innych wartości, takich jak: różnice

wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Jeżeli podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia, które posiada możliwość pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę narusza Regułę 14-3, za co karą jest dyskwalifikacja, bez względu na to czy ta dodatkowa funkcja urządzenia została użyta, czy też nie

 

 • 16. Postanowienia końcowe

 

 1. Każdy uczestnik Turnieju i jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju.
 2. Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.
 3. Organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystać wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowanych przez Organizatora Turnieju publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystać wizerunek uczestnika Turnieju w internecie. Udzielone przez uczestnika Turnieju prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje w szczególności: a) Utrwalanie i/lub zwielokrotnienie wizerunku uczestnika Turnieju jakakolwiek techniką; b) Wprowadzania uczestnika Turnieju do obrotu; c) Wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej; d) Publicznego udostępnienia uczestnika Turnieju, w tym internecie.
 4. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę, na podawanie przez Organizatora Turnieju informacji o uzyskanych przez niego wynikach. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na fakt, że informacje o jego wynikach będą ogólnodostępne (livescoring).
 5. Uczestnik Turnieju i jego przedstawiciel ustawowy oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać. Jakiegokolwiek naruszenie postanowień Regulaminu skutkować może wykluczeniem z możliwości startu w Turnieju.
 6. Każdy uczestnik zobowiązany    jest    zapoznać    się    z    regulaminem    turniejów i odpowiada za stosownie się do jego postanowień. Nieznajomość zasad i związane z tym ewentualne kary lub nieporozumienia obciążają zawodnika.
 7. Rejestracja na turniej U.S. Kids Golf przez osobę nieletnią oznacza, że rodzic lub opiekun prawny osoby nieletniej: a) Zapoznał się z treścią Regulaminu; b) Ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu nieletniego oraz świadomość planów uczestnictwa nieletniego w turnieju U.S. Kids Golf za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.